Начало » Информация » Общи Условия за Ползване

Общи Условия за Ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ
Общи условия относно електронна търговия на стоки, закупени от Е-Магазина на Издателство Еклиптик. Уебсайтът предоставя на потребителите възможност, при съобразяване и спазване на настоящите Общи условия да закупуват предлаганите в електронния магазин  ecliptic-press.eu/public/e-shop/  – развиващи игри и играчки за деца.
Издателство Еклиптик публикува на адрес  http://www.ecliptic-press.eu/public/e-shop/  :
– описание на основните характеристики и по възможност изображение на всяка стока, съгласно посочената от производителя информация;
– продажната цена, с включен ДДС, както и тарифа за стойността на куриерските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките, свързани с тяхната доставка;
– информация за начините на плащане, доставка и изпълнение на поръчките;
– информация относно правото на потребителя и условията и начина за упражняването му да се откаже от направената поръчка;
– условията, при които стоката може да бъде върната, с изключение на случаите, уредени от Закона за защита на потребителите;
– всякаква друга информация, с която съгласно българското законодателство потребителя трябва да бъде своевременно запознат, преди закупуване на стоката.
Настоящите общи условия дават информация на потребителите за правата, ограниченията и отговорностите им при използване на информацията и услугите в уебсайта. Всеки потребител, работещ с уебсайта е обвързан с правилата на настоящите общи условия от момента на влизане в уебсайта до напускането му. Издателство Еклиптик си запазва правото да извършва промени в данните и условията без предварително анонсиране.
ПОРЪЧКА И ПОКУПКА
Поръчка може да се извърши от различни секции в уебсайта, където има публикувани оферти и описания. Офертите съдържат кратко и детайлно описание на продукта, името на производителя, снимка (когато е възможно) и цена. Посочената цена е за 1 брой в лева с начислен ДДС. В посочената цена на продукта не е включена цена за доставка и разходи по плащане, ако има такива. При приемане на заявката към цената на поръчката се добавят и цената за доставка и разходите по плащане, ако има такива. Заявки за закупуване на предлаганите в  ecliptic-press.eu/public/e-shop/    стоки могат да се извършват със регистрация на потребителя или без регистрация. Регистрацията в  ecliptic-press.eu/public/e-shop/  е безплатна. При регистрация получавате собствен профил, чрез който ще можете да съхранявате история на вашите поръчки и да проследявате техния статус. Няма да е необходимо да въвеждате всеки път данните си за доставка, по този начин пестите време и ресурс при извършването на поръчки. Регистрационната форма е създадена с цел бързото и удобно извършване на поръчките от потребителите на сайта. При извършване на регистрация и/или поръчка потребителят посочва основните данни, съобразно дадените в уебсайта опции, като следните данни са задължителни: име, адрес за доставка, телефон и e-mail за потвърждение на извършената от потребителя поръчка. Непопълването на полетата за обратна връзка или публикуването на грешна, невярна или неточна информация не обвързва Издателство Еклиптик със задължението за изпълнение на поръчката и доставка. Извършването на конкретна покупка става от поръчка и минава през няколко етапа, включващи добавяне на продукта в потребителската кошница, въвеждане на изискуемите данни за доставката и изпращане до доставчика на поръчката/заявката за закупуване на избраните продукти. Потребителят се ангажира да изрази съгласието си за направената поръчка и да потвърди всички детайли по нея. Потребителят се ангажира, че комуникацията по електронен път удовлетворява неговите изисквания спрямо закона и той я приема за равнозначна на информацията, предавана на хартиен носител или устно по телефона. Чрез натискане на бутона – Поръчай, потребителят извършва действие, което представлява волеизявление, обвързващо го със силата на договор – него (потребителят) и Издателство Еклиптик, съответно на описаните в настоящия документ условия и правилата на Закона за защита на потребителите.
Условията за доставка на стоките са указани в уебсайта.
УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА
Доставката се извършва от служители на куриерска фирма до офис или на адрес, посочен от потребителя. Потребителят се ангажира да осигури достъп и контактно лице, което да приеме и да заплати поръчаните продукти. Фирмата куриер Ви информира с SMS, когато стоката е доставена на територията на техен офис.  Ако клиентът (или упълномощено от него лице) не бъде намерен в уговореното време за доставка и не може да се установи връзка с него по телефона в момента на доставка, пратката се връща в офиса на куриера до поискване от потребителя. Ако потребителя е наел друго лице, което да приеме пратката от негово име, то той (потребителят, извършил първоначално поръчката) няма право на възражения относно доставката и връщане на пратката. Разходите за доставка се поемат от потребителя, освен в случаите, когато Издателство Еклиптик поема разходите за доставка за своя сметка и това е обявено в  ecliptic-press.eu/public/e-shop/ . Издателство Еклиптик се ангажира да уведоми потребителя по телефона или e-mail, ако се появят внезапни обстоятелства, възпрепятстващи навременното изпълнение на доставката.
ОТКАЗ НА ДОСТАВКА
Потребителят може да откаже поръчани и доставени продукти в следните случаи:
– видимо несъответствие на доставения продукт с поръчания, което може да се установи с обикновен преглед на продукта;
– стоката е претърпяла дефект по време на транспортирането;
– цената при доставка не отговаря на предварително договорената цена;
– не е спазен срокът на доставка.
Гореописаните рекламации важат към момента на получаване на поръчката. Извън изброените случаи, както и извън условията на чл.55 (ал.1) от ЗЗППТ, клиентът няма право да откаже да заплати и да върне доставена пратка. Ако желае да го стори няма право на възстановяване на заплатената сума и поема разходите за транспорт. Когато стоката е подменена при доставката и това е невъзможно да се установи в момента на доставка, стоката се подменя, след като е извършен оглед да се установи несъответствието, без потребителят да заплаща допълнителни разходи. При скрит дефект на продукта са в сила гаранционните законови условия. По силата на член 55(ал.1) от ЗЗППТ потребителят може да упражни правата си в 7 дневен срок, в случай, че е съхранил продуктите във вида, в който ги е получил, без да бъдат ползвани. Връщането на продуктите в този случай е за сметка на потребителя.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Потребителят има право:
– на достъп в режим онлайн до електронен магазин  ecliptic-press.eu/public/e-shop/ , при спазване на условията и изискванията за достъп, освен при настъпване на обстоятелства извън контрола на Издателство Еклиптик
– случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет;
– на достъп и корекция в режим онлайн на личните си данни;
– да откаже да получи заявената от него за покупка стока при спазване на законовите изисквания;
– да получи в пълен размер заплатените от него суми, в случаите на недължимо платено.
Потребителят се задължава:
– да спазва реда и условията за предявяване на рекламации и отправяния на искания за замяна на заявени стоки, които са публикувани на уебсайта за електронна търговия ecliptic-press.eu/public/e-shop/  и декларира, че се счита за обвързан с тези ред и условия;
– да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
– да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;
– да уведомява незабавно ИЗДАТЕЛСТВО ЕКЛИПТИК за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на уебсайта;
– да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други потребители да използват уебсайта;
– да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни на уебсайта и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;
– да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица;
-да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.
При неспазване на поетите задължения от страна на потребителя, ИЗДАТЕЛСТВО ЕКЛИПТИК има право незабавно и без предварително предупреждение да ограничи/прекрати достъпа му до потребителския профил.
ОГРАНИЧЕНИЯ
Потребителите на уебсайта нямат право да извършват действия, които нарушават общоустановени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и др.п., нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица. Нямат право злоумишлено да извършват поръчки от името на друго лице без неговото съгласие. Потребителите могат да се възползват свободно от ресурсите на уебсайта с изключение на ограниченията, описани в настоящите общи условия и други общовалидни ограничения. Потребителите нямат право да разпространяват чрез уебсайта порнографски материали, снимки или други материали, чужд обект на авторско право, схеми, знакове и др., обект на чужда интелектуална собственост, призиви за насилствена промяна на гражданския и обществен ред, неправомерно придобита информация или такава, която накърнява имуществени или неимуществени права или интереси на трети лица.
ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
В разделите от сайта определени за покупка на продукти от потребителя се изисква да подаде и се събира определена информация. Тя е нужна в процеса на обработка на поръчката на потребителя. За всички лични данни, които потребителят предоставя, Издателство Еклиптик прилага стриктна конфиденциалност и не споделя информацията с трети страни или лица.
В случай, че сте решили да се абонирате за информационното писмо на фирма ИЗДАТЕЛСТВО ЕКЛИПТИК, то ние ще използваме Вашите данни единствено, за да Ви изпращаме информация за продуктите и услугите, които предлагаме, както и детайли за новите ни продукти или информация, която би могла да представлява интерес за Вас.
Ние също използваме Вашата персонална информация, за да подобрим услугите и продуктите ни, като ги предлагаме по удобен за Вас начин, като също така, това ни помага да разберем и отговорим по-добре на Вашите нужди и изисквания.
ОТГОВОРНОСТИ
Изложената в уебсайта информация е в съответствие с действащото законодателство, ползването й от страна на потребителите е доброволно и по тяхна инициатива. ИЗДАТЕЛСТВО ЕКЛИПТИК не носи отговорност за :
– пълнотата, валидността и същността на информацията, съдържащата се в сайтовете, към които има препратки (хипервръзки);
– ненакърнимостта на информацията в уебсайта от компютърни вируси или други заплахи;
– съдържанието на публикуваните от потребителите обяви;
– внезапно изчерпване на складовите наличности;
– възможни инцидентни пропуски, свързани с актуалността на информацията, която поддържа в уебсайта;
– последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на този уебсайт;
– забавяне или неизпълнение на задълженията си по причини извън контрола на фирмата.
ИЗДАТЕЛСТВО ЕКЛИПТИК не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до ecliptic-press.eu. ИЗДАТЕЛСТВО ЕКЛИПТИК се задължава да спазва договореностите с потребителя с дължимата грижа.
ДЕФЕКТНА СТОКА
В случай че стоката е с дефекти или повредена, но не поради невнимание на клиента, като неправилно съхранение и опериране с продукта, то тогава и след установяване на горепосоченото, клиентът има право на замяна на дефектния продукт.
ВРЪЩАНЕ НА ЗАКУПЕН ПРОДУКТ
Стоки, закупени по Интернет, могат да бъдат върнати, след предварителна уговорка, в срок от седем работни дни от датата на продажбата. Клиентът има право да получи заплатената от него сума при условие, че продуктите са върнати в същото състояние и вид, в който са били изпратени (включително и опаковката). Разходите по връщане на стоката остават за сметка на клиента.
ВАЖНО
Всички участници и потребители на Е-магазина на фирма ИЗДАТЕЛСТВО ЕКЛИПТИК, трябва да имат навършени 18 години. Ако, нямате, помолете Ваш близък, да пазарува вместо Вас.
Благодарим Ви.