Начало » Author Archives: admin (страница 5)

Author Archives: admin

 

Elisabeth Naughton

Елизабет Ноутън (Elisabeth Naughton)

Американска авторка, която сравняват с двете добре познатите и у нас авторки на паранормалния жанр – Шерилин Кениън и Дж.Р. Уорд.

Живее със съпруга и трите си деца западен Орегон, където пише на пълно работно време. Бестселърите й (New York Times, USA Today, Wall Street Journal, Digital World Book и IndieReader) са били номинирани за многобройните награди като престижната RITA (Stolen Fury, 2010), Romance Writers of America, the Australian Romance Reader Awards, The Golden Leaf и the Golden Heart. Когато не пише, Елизабет обича да тича, да играе с топка в парка или да измисля нови и вълнуващи приключения, които после да описва в книгите си.

Уеб-сайтът на Елизабет Ноутън: www.elisabethnaughton.com

ПОРЕДИЦИ

Безсмъртни пазители (Eternal Guardians Series)
1. Белязана (Marked, #1)
2. Свързване (Entwined, #2)
3. Съблазняване (Tempted, #3)
4. Очарование (Enraptured, #4)
5. Поробен (Enslaved, #5)
6. Обвързване (Bound, #6)
7. (Twisted, #7)

Прокрадване (Stolen Series)
1. Открадната ярост (Stolen Fury, #1)
2. Изгубена страст (Stolen Heat, #2)
3. Тайно съблазнение (Stolen Seduction, #3)
4. Изгубени възможности (Stolen Chances, #4)

Огнен печат (Firebrand Series)
1. Пределите на съблазнението (Bound to Seduction, # 1)
2. Роб на страстта (Slave to Passion, #2)
3. Обхванат от желание (Possessed By Desire, #3)

 

 

 

Melissa de la Cruz

Мелиса де ла Круз (Melissa de la Cruz)

Американска писателка, автор на фантастични и паранормални романи за подрастващи.

Родена е на 7 юли 1971 г. в Манила, Филипини.  През 1985 г. семейството й се премества в Сан Франциско, където Мелиса завършва Католическото училище при манастира Светото Сърце. След това се премества в Ню Йорк, където завършва Колумбийския университет (специалност английски език и история на изкуството). Сътрудничи като журналист и редактор в много издания, някои от които посветени на модата и красотата – The New York Times, Marie Claire, Harper’s Bazaar, Glamour, Cosmopolitan, Allure, The San Francisco Chronicle, McSweeney’s, Teen Vogue, CosmoGirl! и Seventeen. През 2001 г. публикува първия си роман Cat’s Meow („Котешко мяу”). Мелиса де ла Круз е автор на няколко поредици The Au Pairs (Детегледачките), The Ashleys (Ашли), Blue Bloods (Синя Кръв) и The Beauchamp Family (Семейство Бошан).

По последната й поредица, Семейство Бошан, през 2013 г. е заснет сериал с името Вещиците от Ийст Енд (с режисьор Маги Фриман), в който участват неустоими и чаровни актори и актриси – Джулия Ормънд (като Джоана Бошан), Джена Дюан-Тейтъм (като Фрея Бошан), Рейчъл Бостън (като Ингрид Бошан), Ерик Уинтър (като Даш Гарднър), Даниел ДиТомасо (като Килиан Гарднър), Медхен Еймик (като Уенди Бошан) и др. Успехът на сериала през изминалата година бе неоспорим и през 2014 г. успешно продължава с втори сезон. Разбира се, като всеки сериал, и този не се покрива напълно с книгата със същото име – променени или добавени са както имена и събития, така и места и персонажи. Но Маги Фриман се е справила чудесно, и успява да ни поднесе една история, пълна с магии и заклинания, чиито корени се простират от валкириите до вещиците от Салем.

Уеб-сайтът на Мелиса де ла Круз: http://www.melissa-delacruz.com

ПОРЕДИЦИ

Вещиците от Ийст Енд (Witches of East End Series)
1. Вещиците от Ийст Енд (Witches of East End, #1)
2. Целувката на змията (Serpent’s Kiss, # 2)
3. Ветровете на Салем (Winds of Salem, #3)

Blue Bloods Series
1. Blue Bloods (book # 1)
2. Masquerade (book #2)
3. Revelation (book #3)
4. The Van Alen Legacy (book #4)
5. Misguided Angel (book #5)
6. Lost in time (book #6)
7. Gates of Paradise (book #7)

The Au Pairs Series
1. The Au Pairs (book #1)
2. Skinny-Dipping (book #2)
3. Sun-Kissed (book #3)
4. Crazy Hot (book #4)

The Ashleys Series
1. The Ashleys (book #1)
2. Jealous? (book #2)
3. Birthday Vicious (book #3)
4. Lip Gloss Jungle (book #4)

Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ е стратегически документ, който е рамка за усвояване на финансови средства, съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския съюз и националния бюджет в рамките на програмния период 2007 – 2013 г. и обхваща територията на цялата страна под цел „Сближаване“. Тя е съставна част от Националната стратегическа референтна рамка, една от основните цели на която е „развитие на човешкия капитал с цел осигуряване на по-висока заетост, доходи и социална интеграция“. Стратегическата цел на оперативната програма е да се подобри качеството на живот на хората в България чрез подобряване на човешкия капитал, 
постигане на високи нива на заетост, повишаване на производителността, достъп до качествено образование и учене през целия живот и засилване на социалното включване.При изпълнението на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ ще бъдат преследвани следните специфични цели: •Повишаване предлагането на труд и качеството на работната сила; •Увеличено инвестиране в човешкия капитал чрез по-добро и по-достъпно образование; •Повече социален капитал, партньорства и мрежи и развитие на социалната икономика. За постигане на поставените цели се предвижда оперативната програма да бъде фокусирана върху реализирането на следните приоритетни оси:
Приоритетна ос 1: Насърчаване на  
икономическата активност и развитие на пазар на труда, насърчаващ включването; •Приоритетна ос 2: Повишаване на производителността и адаптивността на заетите; •Приоритетна ос 3: Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието; •Приоритетна ос 4: Подобряване на достъпа до образование и обучение; •Приоритетна ос 5: Социално включване и насърчаване на социалната икономика; Приоритетна ос 6: Повишаване ефективността на институциите на пазара на труда, социалните и здравните услуги;  
Приоритетна ос 7: Транснационално и междурегионално сътрудничество; •Приоритетна ос 8: Техническа помощ.
Изпълнението на оперативната програма ще допринесе за реализирането на основните хоризонтални принципи на подкрепата от ЕСФ за периода 2007-2013 г., както и за прилагането на водещите принципи на Стратегическите насоки на Общността за сближаване и на Инициативата на Общността EQUAL – равенство на половете и превенция на дискриминацията въз основа на пол, раса, етнически произход, религия или вярвания, увреждания, възраст или сексуална ориентация, иновации, прилагане на политики, партньорство, добро управление на програми и проекти.

Агенция по заетостта,

в качеството си на Договарящ орган, кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 1. „Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазар на труда, насърчаващ включването“, Основна област на интервенция 1.2 „Заетост чрез развитие на предприемачеството“, посредством схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-1.2.03 „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент ІІ“, чрез процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез конкурентен подбор на проекти без определен срок за кандидатстване в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. ЦЕЛ НА СХЕМАТА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: – Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за предприятията, регистрирани от лицата, успешно завършили обучението и/или ползвали услуги по Компонент I. СХЕМАТА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ СЕ РЕАЛИЗИРА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД. Проектите ще се изпълняват на територията на Република България. ДЕЙНОСТИТЕ, КОИТО ЩЕ ПОЛУЧАТ ПОДКРЕПА ВКЛЮЧВАТ: 1. Изготвяне на стратегия и стартиране дейността на собственото предприятие 2. Обучение на наетия персонал. 3. Първоначално закупуване на материали. 4. Закупуване на оборудване, необходимо за дейността на предприятието. 5. Извършване на ремонтни работи в помещения, в които се извърша дейността на предприятието. 6. Осигуряване на трудови възнаграждения на самонаетото лице и наетия персонал за не повече от 3 месеца.

Приоритетна ос 1.  Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазар на труда, насърчаващ включването

 

Приоритетна ос 1 попада в обхвата на сферата на действие на ЕСФ, посочена в чл. 3 (1) (b) от Регламент № 1081/2006.

Цел: Повишаване на икономическата активност и интеграция на уязвимитегрупи и неактивните лица на пазара на труда.

Обосновка: Повишаването на нивата на активност е едно от основните предизвикателства пред увеличаването на заетостта и мобилизирането на съществуващия значителен ресурс от неактивни лица, които са извън формалния пазар на труда. Тези предизвикателства са идентифицирани и сред основните цели на реформата в политиките, изпълнявани в рамките на Лисабонската стратегия и Националната програма за реформи на България.

Наблюдава се положителна тенденция през последните години на намаляване на безработицата сред уязвимите групи, въпреки това все още съществува значителна част от тях, които се нуждаят от подкрепа за повишаване потенциала им за заетост. Сред най-уязвимите групи на пазара на труда, идентифицирани в анализа на оперативната програма, са: продължително безработни лица, безработни младежи, безработни над 50-годишна възраст, безработни лица с ниска степен на образование и безработни без специалност и професия. Специални мерки ще бъдат разработени за интегриране на лицата извънработната сила на трудовия пазар. Мерките ще бъдат формулирани на база резултати от специално изследване, което ще бъде проведено в рамките на оперативната програма, което ще разкрива причините за икономическата неактивност и ще формулира профила на лицата извън работната сила. Подобряване ефективността на предоставяните услуги, в рамките на системата по заетостта и улесняване на достъпа до тези услуги, също ще спомогне за привличане на неактивните лица, желаещи да работят, на пазара на труда.
За успешната интеграция на уязвимите групи ще бъдат изпълнявани активни и превантивни мерки на пазара на труда, като се отчитат индивидуалните потребности и възможности на лицата. В рамките на оперативната програма ще се финансират дейности, свързани с интегриране на уязвимите групи на пазара на труда и осигуряване на заетост в т.ч. предоставяне на: посреднически услуги за намиране на работа, професионално информиране и консултиране, мотивационно обучение, обучение за придобиване на професионална квалификация, обучение за преквалификация, както и включване в подходящи програми и мерки за заетост.
Към настоящия момент в рамките на активната политика на пазара на труда липсват последователни и взаимообвързани мерки, предоставящи възможност на безработните лица да стартират и развият собствен бизнес. За да направят това потенциалните предприемачи имат нужда преди всичко от подкрепа за осигуряване на начален капитал и обучение в следните области:
управление на микро и малка фирма; обучение по предмета на дейност, която ще развиват; обучение по финанси и счетоводство; запознаване с европейските изисквания в конкретна област. Именно поради тези причини една от целите на оперативната програма е подпомагане развитието на предприемачеството, чрезпредоставяне на обучение, консултантски услуги и подкрепа за развитие на собствен бизнес. Това ще доведе до интеграция на потенциалните предприемачи на пазара на труда от една страна, а от друга ще доведе до създаване на нови допълнителни работни места, което е добавената стойност на мярката.

Целевите групи и изпълнението на дейностите на регионален принцип ще се определят периодично от Комитета за наблюдение на оперативната програма въз основа на данни от извършвания мониторинг, провежданите изследвания на пазара на труда и отчитайки спецификата и обхвата на съпътстващите национални мерки. Ще бъдат отчетени и специфичните особености на местните трудови пазари, както и конкретните потребности на целевите групи.

Бюджет на приоритетната ос: 21% от общия бюджет на ОП

Кръстосано финансиране

За да бъдат постигнати целите на приоритетната ос, е необходимо подкрепяните операции да имат комплексен характер, като включват интервенции, характерни, както за ЕСФ, така и за ЕФРР. Поради това, въз основа на чл. 34, ал. 2 от Регламент (EO) № 1083/2006, определени дейности ще бъдат финансирани при спазване на правилата на ЕФРР(т.нар. „кръстосано финансиране” до 10% от разходите на ниво приоритетна ос), които са необходими за успешното изпълнение на операциите и са директно свързани с тях. За тази приоритетна ос възможността за „кръстосано финансиране” ще бъде използвана предимно под основна област на интервенция 1.2., където предложените дейности няма как да бъдат успешно реализирани без осигуряване на минимална инвестиционна подкрепа за започване на собствен бизнес от страна на начинаещите микро-предприемачи (н еповече от 10% от размера на приоритетната ос, които да бъдат разходвани по правилата на ЕФРР). За другата основна област на интервенция необходимостта от прилагане на „кръстосано финансиране” ще се преценява на ниво критерии за избор на операция и индивидуален проект, въз основа на предложената аргументация и необходимост от извършването на такъв тип дейности и разходи за успешното реализиране на предлаганата интервенция.

Област на интервенция Индикатори за изпълнение Индикатори за резултат Източник на информация
Индикаторите описват единствено резултати от мерки, финансирани от ЕСФ Базоваст-ст 2006 Целеваст-ст 2013 Индикаторите описват единствено резултати от мерки, финансирани от ЕСФ Базоваст-ст 2006 Целеваст-ст 2013
1.1.Интегриране на уязвимите групи на пазара на труда (1) Брой лица, получили посреднически услуги Не е приложимо 100 000 Брой лица, започнали работа Не е приложимо 50 000 УО, АЗ
Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация Не е приложимо 100 000 Дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация Не е приложимо 80 %
Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции Не е приложимо 30 000 Дял на лицата, придобили ключови компетенции Не е приложимо 90%
Брой лица, включени в заетост след обучение Не е приложимо 80 000 Дял лица със запазена заетост1 година след участие в мярка за насърчаване на заетостта Не е приложимо 50%
.2.Заетост чрез развитие на предприемачеството Брой лица, включени в обучение по предприемачество Не е приложимо 50 000 Дял на лицата, успешно завършили обучението Не е приложимо 80% УО, АЗ
Брой новосъздадени предприятия, посредством инициативи за подкрепа на малкия бизнес Не е приложимо 10 000 Брой лица, заети в създадените предприятия1 година след приключване на финансирането Не е приложимо 30 000

 

Прероден грях

Прероден грях (Демоника #5)

Sin UndoneДокосването й носи смърт.
Единственият демон-семинус от женски пол, наемната убийца от висша класа Синиад Донъли, е свикнала с нея да се отнасят като с изгнанник. След десет годишно робство, тя се заклева че по-скоро ще умре, отколкото отново да изгуби свободата си. Но скоро вродената й способност да убива варги излиза извън контрол – тя създава нов смъртоносен вирус за варгите, който предизвиква буря от паника и насилие.
Неговият глад не може да бъде отречен.
На Конъл Диркхол – наполовина варг, наполовина вампир – е наредено да призове Син под отговорност за деянието си и тя да бъде наказана за предизвиканата чума. Но за Конъл тя не е непозната. Той е свързан с нея с кръвна връзка и една единствена незабравима среща, която го е оставила жаден за кръвта й. Но най-лошото е, че Син се е превърнала в най-издирвания престъпник на подземния свят и Кон скоро разбира, че той е единственият, който е в състояние да й помогне. А спасявайки живота на Син, той може би трябва да пожертва своя…