Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ е стратегически документ, който е рамка за усвояване на финансови средства, съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския съюз и националния бюджет в рамките на програмния период 2007 – 2013 г. и обхваща територията на цялата страна под цел „Сближаване“. Тя е съставна част от Националната стратегическа референтна рамка, една от основните цели на която е „развитие на човешкия капитал с цел осигуряване на по-висока заетост, доходи и социална интеграция“. Стратегическата цел на оперативната програма е да се подобри качеството на живот на хората в България чрез подобряване на човешкия капитал, 
постигане на високи нива на заетост, повишаване на производителността, достъп до качествено образование и учене през целия живот и засилване на социалното включване.При изпълнението на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ ще бъдат преследвани следните специфични цели: •Повишаване предлагането на труд и качеството на работната сила; •Увеличено инвестиране в човешкия капитал чрез по-добро и по-достъпно образование; •Повече социален капитал, партньорства и мрежи и развитие на социалната икономика. За постигане на поставените цели се предвижда оперативната програма да бъде фокусирана върху реализирането на следните приоритетни оси:
Приоритетна ос 1: Насърчаване на  
икономическата активност и развитие на пазар на труда, насърчаващ включването; •Приоритетна ос 2: Повишаване на производителността и адаптивността на заетите; •Приоритетна ос 3: Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието; •Приоритетна ос 4: Подобряване на достъпа до образование и обучение; •Приоритетна ос 5: Социално включване и насърчаване на социалната икономика; Приоритетна ос 6: Повишаване ефективността на институциите на пазара на труда, социалните и здравните услуги;  
Приоритетна ос 7: Транснационално и междурегионално сътрудничество; •Приоритетна ос 8: Техническа помощ.
Изпълнението на оперативната програма ще допринесе за реализирането на основните хоризонтални принципи на подкрепата от ЕСФ за периода 2007-2013 г., както и за прилагането на водещите принципи на Стратегическите насоки на Общността за сближаване и на Инициативата на Общността EQUAL – равенство на половете и превенция на дискриминацията въз основа на пол, раса, етнически произход, религия или вярвания, увреждания, възраст или сексуална ориентация, иновации, прилагане на политики, партньорство, добро управление на програми и проекти.

Агенция по заетостта,

в качеството си на Договарящ орган, кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 1. „Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазар на труда, насърчаващ включването“, Основна област на интервенция 1.2 „Заетост чрез развитие на предприемачеството“, посредством схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-1.2.03 „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент ІІ“, чрез процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез конкурентен подбор на проекти без определен срок за кандидатстване в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. ЦЕЛ НА СХЕМАТА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: – Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за предприятията, регистрирани от лицата, успешно завършили обучението и/или ползвали услуги по Компонент I. СХЕМАТА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ СЕ РЕАЛИЗИРА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД. Проектите ще се изпълняват на територията на Република България. ДЕЙНОСТИТЕ, КОИТО ЩЕ ПОЛУЧАТ ПОДКРЕПА ВКЛЮЧВАТ: 1. Изготвяне на стратегия и стартиране дейността на собственото предприятие 2. Обучение на наетия персонал. 3. Първоначално закупуване на материали. 4. Закупуване на оборудване, необходимо за дейността на предприятието. 5. Извършване на ремонтни работи в помещения, в които се извърша дейността на предприятието. 6. Осигуряване на трудови възнаграждения на самонаетото лице и наетия персонал за не повече от 3 месеца.

Приоритетна ос 1.  Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазар на труда, насърчаващ включването

 

Приоритетна ос 1 попада в обхвата на сферата на действие на ЕСФ, посочена в чл. 3 (1) (b) от Регламент № 1081/2006.

Цел: Повишаване на икономическата активност и интеграция на уязвимитегрупи и неактивните лица на пазара на труда.

Обосновка: Повишаването на нивата на активност е едно от основните предизвикателства пред увеличаването на заетостта и мобилизирането на съществуващия значителен ресурс от неактивни лица, които са извън формалния пазар на труда. Тези предизвикателства са идентифицирани и сред основните цели на реформата в политиките, изпълнявани в рамките на Лисабонската стратегия и Националната програма за реформи на България.

Наблюдава се положителна тенденция през последните години на намаляване на безработицата сред уязвимите групи, въпреки това все още съществува значителна част от тях, които се нуждаят от подкрепа за повишаване потенциала им за заетост. Сред най-уязвимите групи на пазара на труда, идентифицирани в анализа на оперативната програма, са: продължително безработни лица, безработни младежи, безработни над 50-годишна възраст, безработни лица с ниска степен на образование и безработни без специалност и професия. Специални мерки ще бъдат разработени за интегриране на лицата извънработната сила на трудовия пазар. Мерките ще бъдат формулирани на база резултати от специално изследване, което ще бъде проведено в рамките на оперативната програма, което ще разкрива причините за икономическата неактивност и ще формулира профила на лицата извън работната сила. Подобряване ефективността на предоставяните услуги, в рамките на системата по заетостта и улесняване на достъпа до тези услуги, също ще спомогне за привличане на неактивните лица, желаещи да работят, на пазара на труда.
За успешната интеграция на уязвимите групи ще бъдат изпълнявани активни и превантивни мерки на пазара на труда, като се отчитат индивидуалните потребности и възможности на лицата. В рамките на оперативната програма ще се финансират дейности, свързани с интегриране на уязвимите групи на пазара на труда и осигуряване на заетост в т.ч. предоставяне на: посреднически услуги за намиране на работа, професионално информиране и консултиране, мотивационно обучение, обучение за придобиване на професионална квалификация, обучение за преквалификация, както и включване в подходящи програми и мерки за заетост.
Към настоящия момент в рамките на активната политика на пазара на труда липсват последователни и взаимообвързани мерки, предоставящи възможност на безработните лица да стартират и развият собствен бизнес. За да направят това потенциалните предприемачи имат нужда преди всичко от подкрепа за осигуряване на начален капитал и обучение в следните области:
управление на микро и малка фирма; обучение по предмета на дейност, която ще развиват; обучение по финанси и счетоводство; запознаване с европейските изисквания в конкретна област. Именно поради тези причини една от целите на оперативната програма е подпомагане развитието на предприемачеството, чрезпредоставяне на обучение, консултантски услуги и подкрепа за развитие на собствен бизнес. Това ще доведе до интеграция на потенциалните предприемачи на пазара на труда от една страна, а от друга ще доведе до създаване на нови допълнителни работни места, което е добавената стойност на мярката.

Целевите групи и изпълнението на дейностите на регионален принцип ще се определят периодично от Комитета за наблюдение на оперативната програма въз основа на данни от извършвания мониторинг, провежданите изследвания на пазара на труда и отчитайки спецификата и обхвата на съпътстващите национални мерки. Ще бъдат отчетени и специфичните особености на местните трудови пазари, както и конкретните потребности на целевите групи.

Бюджет на приоритетната ос: 21% от общия бюджет на ОП

Кръстосано финансиране

За да бъдат постигнати целите на приоритетната ос, е необходимо подкрепяните операции да имат комплексен характер, като включват интервенции, характерни, както за ЕСФ, така и за ЕФРР. Поради това, въз основа на чл. 34, ал. 2 от Регламент (EO) № 1083/2006, определени дейности ще бъдат финансирани при спазване на правилата на ЕФРР(т.нар. „кръстосано финансиране” до 10% от разходите на ниво приоритетна ос), които са необходими за успешното изпълнение на операциите и са директно свързани с тях. За тази приоритетна ос възможността за „кръстосано финансиране” ще бъде използвана предимно под основна област на интервенция 1.2., където предложените дейности няма как да бъдат успешно реализирани без осигуряване на минимална инвестиционна подкрепа за започване на собствен бизнес от страна на начинаещите микро-предприемачи (н еповече от 10% от размера на приоритетната ос, които да бъдат разходвани по правилата на ЕФРР). За другата основна област на интервенция необходимостта от прилагане на „кръстосано финансиране” ще се преценява на ниво критерии за избор на операция и индивидуален проект, въз основа на предложената аргументация и необходимост от извършването на такъв тип дейности и разходи за успешното реализиране на предлаганата интервенция.

Област на интервенция Индикатори за изпълнение Индикатори за резултат Източник на информация
Индикаторите описват единствено резултати от мерки, финансирани от ЕСФ Базоваст-ст 2006 Целеваст-ст 2013 Индикаторите описват единствено резултати от мерки, финансирани от ЕСФ Базоваст-ст 2006 Целеваст-ст 2013
1.1.Интегриране на уязвимите групи на пазара на труда (1) Брой лица, получили посреднически услуги Не е приложимо 100 000 Брой лица, започнали работа Не е приложимо 50 000 УО, АЗ
Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация Не е приложимо 100 000 Дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация Не е приложимо 80 %
Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции Не е приложимо 30 000 Дял на лицата, придобили ключови компетенции Не е приложимо 90%
Брой лица, включени в заетост след обучение Не е приложимо 80 000 Дял лица със запазена заетост1 година след участие в мярка за насърчаване на заетостта Не е приложимо 50%
.2.Заетост чрез развитие на предприемачеството Брой лица, включени в обучение по предприемачество Не е приложимо 50 000 Дял на лицата, успешно завършили обучението Не е приложимо 80% УО, АЗ
Брой новосъздадени предприятия, посредством инициативи за подкрепа на малкия бизнес Не е приложимо 10 000 Брой лица, заети в създадените предприятия1 година след приключване на финансирането Не е приложимо 30 000